X
تبلیغات
الک آزمایشگاهی

صفحه نخست - شیکر الک - الک استیل - تعمیر الک - جدول مش - تماس با ما

الک استیل Stainless Steel Sieve

الک استیل Stainless Steel Sieve

الک استیل Stainless Steel Sieve

نوشته شده توسط مهندس کمالی در |  لینک ثابت   • 

شرح آزمایش دانه بندی مصالح

به چگونگی توزيع قطر ذرات موجود در هر مخلوط بر حسب درصد وزنی دانه بندی گفته می شود.برای نشان دادن دانه بندی از منحنی دانه بندی استفاده می شود .منحنی دانه بندی درصد وزنی دانه های با قطر معیین را در مخلوط مورد نظر نشان می دهد.
 
برای انجام دانه بندی سنگدانه ها ، با توجه به اندازه دانه ها (درشت تر از الک شماره 200) و غير چسبنده بودن آنها، معمولاً از مجموعه اي الک استاندارد استفاده مي شود. در اين فرآيند  وزن معيني از سنگدانه هاي خشک روي درشت ترين الک در مجموعه مورد نظر ريخته شده و با دست يا دستگاه شیکر طبق روش هاي استاندارد ، الک می شود.

در برخی موارد به ويژه در شرايطی که سنگدانه های ريز حاوی مقادير نسبتاً زياد رس و لای باشد، ممکن است از روش تر نيز به منظور سهولت جدا سازی ذرات چسبنده در مخلوط استفاده شود.
 
با توجه به تقسيم بندی سنگدانه ها در دو گروه ريز و درشت، مجموعه الک های مورد استفاده در دانه بندی اين سنگدانه ها نيز خود در دو گروه و به عنوان مجموعه الک های استاندارد در هر گروه به شرح جدول زير طبقه بندی مي شوند:
 
سری الک های استاندارد برای دانه بندی
 
سری الک سنگدانه های ریز: الک مش 4 - 8 - 16 - 30 -50 و 100
 
سری الک سنگدانه های درشت: الک های با قطر سوراخ 38 - 25 - 19 - 12.5 - 6.25 میلیمتر و الک مش 4
 
در جدول زیر نتیجه آزمایش دانه بندی یک نمونه مصالح متشکل از سنگدانه های ریز را می توانید مشاهده نمایید

شرح آزمایش دانه بندی مصالح


ارقام حاصله بر روی دستگاه محور هاي مختصات  نيمه لگاريتمی، با بردن ارقام مربوط به درصد تجمعی مانده (يا رد شده) روی محور قائم (محور حسابی) و قطر سوراخ الک (يا اندازه ذرات) روی محور افقی نيمه لگاريتمی ، منحنی دانه بندی ،ترسيم مي گردد.

دانه بندی سنگدانه هاي درشت ، نقشی قابل توجه در کارايي مخلوط بتن و دانه بندی سنگدانه هاي ريز نقش بسيار مهمي در کارايی و ويژگی های سطح پرداخت شده بتن ايفا مي کنند.

پس از رسم منحنی دانه بندی، متناسب با ترکيب اندازه دانه ها; شکل، شيب و موقعيت منحنی دانه بندی در دستگاه محور های مختصات تغيير مي کند. متناسب با وضعيت اين منحنی و تنوع دانه ها (از نظر ظاهری) در مخلوط ، سه نوع دانه بندی به شرح زير قابل تفکيک است:

دانه بندی يکنواخت

دانه بندی پيوسته

دانه بندی ناقص (گسسته)

در دانه بندی يکنواخت ، تقريباً همه ذرات داری اندازه يکسان بوده ، و از اين رو صرف نظر از اندازه ، مقدار قابل توجهی فضای خالی در ميان ذرات باقي خواهد ماند. در چنين شرايطي خمير سيمان مورد نياز براي پوشش دانه ها و پر کردن فضاهای خالی حداکثر مقدار را دارا بوده و طبيعتاً چنين مخلوطی برای تهيه بتن سيمانی يا قيری مطلوب نخواهد بود.

دانه بندی پيوسته يا غير يکنواخت ، در حالتی حاصل مي شود که سنگدانه  متشکل از ذرات با اندازه های بسيار متنوع باشد. در اين شرايط به علت پر شدن فضای خالی ميان دانه های درشت به وسيله ذرات ريزتر،حجم فضاهای خالی در مخلوط به حداقل مي رسد اما مجموع سطح جانبی ذرات افزايش مي يابد. با توجه به تراکم خيلی خوب اين نوع مخلوط که در تهيه انواع بتن به ماده سيمانی کمتری نياز دارد ، معمولاً نسبت به مخلوطهای با دانه بندی ديگر، مقدم تر است. 

دانه بندی ناقص يا گسسته در شرايطي حاصل می شود که برخی از اندازه دانه ها در مخلوط موجود نباشند که در اين صورت قسمتی از منحنی دانه بندی به صورت افقي در خواهد آمد. از اين نوع دانه بندی بيشتر در بتن های تزئينی ( به دليل نمای يکنواخت و زيباتر) استفاده مي شود.

نظر به تفاوت ماهيت تاثير گذاری دانه بندی سنگدانه های درشت و ريز بر کيفيت مخلوط های بتن ساخته شده با اين مصالح معمولاً در ارزيابي دانه بندی از دو پارامتر حداکثر اندازه  سنگدانهMAS،،(براي سنگدانه های درشت) و ضريب نرمي  ، FM ،(براي سنگدانه های ريز) ، استفاده می شود.

به لحاظ نظری حداکثر اندازه سنگدانه که با علامت اختصاري (MAS)، نشان داده مي شود اندازه کوچکترين الکی است که همه دانه های يک مخلوط از آن عبور مي کنند. بر همين معيار حداکثر اندازه اسمی سنگدانه (NMAS) ، برابر با کوچکترين اندازه الکی است که حدود 85 الي 95 درصد دانه ها از آن عبور می کنند. هر چه حد اکثر اندازه سنگدانه ها کوچکتر باشد ، سطح جانبی مجموع دانه ها بيشتر و به ملات بيشتری برای پوشش کامل آنها نياز است و بدين لحاظ هر چه حداکثر اندازه سنگدانه ها بزرگتر باشد به ملات کمتری نياز خواهد بود. البته بديهي است که انتخاب حداکثر اندازه دانه های سنگی بر اساس ابعاد سازه دارای محدوديت است . اين اندازه بر مقاومت بتن نيز تاثير گذار است.

مقالات آموزشی

نوشته شده توسط فروشگاه ایران در |  لینک ثابت   • 

تعیین درصد سیلت،شن و رس با الک

درصد سیلت ، شن و رس با الک به دو روش صورت می پذیرد:

1- روش خشک

2- روش تر

روش خشک

در روش خشک مقدار مشخصی خاک را وزن نموده ( 300 گرم ) و آن را در روی الک های با اندازه های مختلف می ریزیم و سپس آن را الک می نمائیم بعد از الک کردن مقدار در صد هر کدام را محاسبه می کنیم مثلا روی الک  2 میلی متر 50 گرم خاک قرار گرفت

50                              300

100                              X  

درصد      6/16  =X

همین طور برای شماره الک های دیگر حساب می کنیم و در ظرف آخری که در ته الک ها قرار گرفته مقداری نمونه جمع شده که مخلوطی از رس و سیلت می باشد که به روش هیدرومتری بدست می آوریم

مقدار رس در روش هیدرومتری       40 در صد

مقدار سیلت در روش هیدرومتری    20 در صد

 

                                             60  (40+20)                              100

 

                                                 X                                         40

 

           مقدار رس در روش الک( در صد گرم خاک  )      X  =  ۶۶/۶ 

6/66- 100=    34/33      مقدار سیلت در روش الک (در صد گرم خاک) 

تعیین درصد رس روش تر

روش تر

مقدار مشخصی خاک وزن و روی الک های با قطر مختلف ریخته و آب را به آرامی باز می کنیم و با دست شستشو می دهیم بعد از اتمام شستشو می گذاریم الک ها خشک شده و خاک آنها را وزن و در صد می گیریم و در ظرف آخری که مخلوطی از رس و سیلت می باشد را نیز بعد از تخیر آب در هوای آزاد یا آون وزن کرده و با روش هیدرومتر محاسبه نموده ( همانند روش خشک محاسبه می کنیم )

مقالات آموزشی

نوشته شده توسط فروشگاه ایران در |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر